Protecció de dades i privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, el Partit Nacionalista de Catalunya informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat i les mesures de seguretat que s’apliquen al tractament de les dades personals per part del partit.

 1. Responsable del Tractament

Partit Nacionalista de Catalunya (d’ara endavant, indistintament, “PNC” o el “Partit”)

Adreça: Rambla Catalunya 97 Planta 1a Porta 1a – 08008 Barcelona

E-mail: info@pnc.cat

Les dades de caràcter personal que es puguin obtenir directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat del PNC.

INFORMACIÓ BÀSICA

 1. Finalitats del tractament de les seves dades
 2. Dades de militants fundadors

Les dades personals que es recullen en el moment de fer-se militant del PNC seran tractades per a les següents finalitats:

 • La gestió administrativa i organitzativa pròpia del PNC.
 • La gestió del cobrament de les quotes dels militants.
 • La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del Partit, tant per mitjans electrònics com per correu postal.
 1. Dades de persones Subscrites:

Les dades personals que es recullen en el moment de fer-se subscriptor del PNC seran tractades per a les següents finalitats:

 • La gestió administrativa i organitzativa pròpia del PNC.
 • La gestió de les comunicacions periòdiques de les activitats del Partit, tant per mitjans electrònics com per correu postal.
 1. Legitimació

La base legal per als citats tractaments és el consentiment, que es considera atorgat amb la militància i la subscripció al Partit respectivament. El PNC està legitimat pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte.

 1. Terminis de conservació

El PNC conservarà les dades personals mentre estigui donat d’alta com a militant o subscriptor. Un cop finalitzada la seva relació amb el PNC, les dades seran bloquejades i custodiades amb finalitats estadístiques, aplicant mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de minimització de dades. En tot cas, podrà exercir els seus drets tal i com s’indica a la present política.

 1. Destinataris de les dades

Les dades dels militants podran ser comunicades per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial. 

Les dades de les persones vinculades al Partit podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis del PNC: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades al PNC siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.

No està prevista la transferència internacional de dades.

 1. Imatge

El dret a la pròpia imatge ve reconegut a l’art. 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge així como a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials del Partit, així com la publicació a Internet, ja sigui en el propi web corporatiu com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, es sol·licitarà la pertinent autorització quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c) es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment del titular, que li serà sol·licitat en els supòsits legalment establerts. Aquest consentiment no serà necessari, segons s’estableix a la LO 1/1982 sobre la protecció del dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.

Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre no es sol·liciti la seva supressió. La supressió de les imatges no tindrà efectes retroactius.

Destinataris de les dades: les imatges seran difoses a tercers mitjançant Internet i les xarxes socials.

 1. Drets
 • Dret a ser informat. L’interessat tindrà dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre com utilitzem les seves dades personals i els seus drets.
 • Dret d’accés. Té dret a accedir a les seves dades personals. L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.
 • Dret a la rectificació. L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir, o bé, que es completin aquelles que fossin incompletes o inexactes.
 • Dret a la supressió. També es coneix com “el dret a ser oblidat” i, en termes senzills, li permet sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades personals quan no hi hagi un motiu per seguir utilitzant-lo, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.
 • Dret a limitació al tractament. L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Té dret a “bloquejar” o suprimir l’ús posterior de les seves dades personals.
 • Dret a la portabilitat de dades. Té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.
 • Dret a oposar-se al processament. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Partit deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclams. 
 • Dret a retirar el consentiment. En cas que l’interessat hagi atorgat el consentiment per el tractament  de les seves dades personals, té dret a retirar-ho en qualsevol moment.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant escrit, juntament amb la seva acreditació d’identitat adreçada a C/ Rambla Catalunya 97 Planta 1a Porta 1a – 08008 Barcelona o bé a pnacionalistacatalunya@gmail.com

 1. Seguretat

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el PNC aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

 • D’on obtenim les seves dades?

Les dades personals que tracta el PNC han estat facilitades per vostè.

Les dades personals que tracta el PNC són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar i lliurar la sol·licitud de militància o subscripció.
 • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

Les dades personals introduïdes en un formulari web s’enviaran a les bases de dades del Partit i es tractaran de forma automatitzada amb les finalitats assenyalades.

Es pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat. Els drets que li assisteixen per al tractament de dades personals en relació amb el Partit s’indiquen a continuació. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se al PNC, C/ Rambla Catalunya 97 Planta 1a Porta 1a – 08008 Barcelona o bé mitjançant l’adreça d’e-mail: pnacionalistacatalunya@gmail.com

Tutela de les autoritats de control

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es – APDCAT.- www.apd.cat ) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Es recomana a l’usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de la nostra pàgina web www.pnc.cat cada vegada que hi accedeixi.